RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Portal Internetowy GetStairs, Elżbieta Bała, Góra Motyczna 72, 39-204 Żyraków, posiadający nr NIP: 8721688108 (dalej "Serwis" lub “Usugodawca”) operator internetowej platformy dostępnej pod adresem www.getstairs.pl (dalej „GetStairs”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Wszelkie pytania związane z RODO prosimy kierować na adres korespondencyjny Usługodawcy lub na adres email kontakt@getstairs.pl

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta lub poprzez wypełnienie i przesłanie formularza kontaktowego.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez GetStairs.pl?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do należytego wykonywania usług przez Usługodawcę, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z GetStairs, w tym dodawania do profilu użytkownika nowych profili Producentów schodów współpracujących z GetStairs lub pojedynczych realizacji schodów;
 • zakładania i zarządzania Twoim kontem, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta;
 • obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu GetStairs.pl, którym jest:

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;
 • monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz GetStairs między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy
 • prowadzenie analiz statystycznych;

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc pośredniczyć pomiędzy Tobą, a  Producentami/Dostawcami współpracujących z Serwisem i tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu, hasło (w przypadku standardowej rejestracji) lub
 • adres e-mail, imię, nazwisko, numer telefonu (w przypadku kontaktu poprzez formularz kontaktowy).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli skontaktować Cię z Producentami/Dostawcami, których schodami jest zainteresowany/a, a w konsekwencji nie będziesz mógł w pełni korzystać z GetStairs.

Samo przeglądanie i wyszukiwanie propozycji schodów Producentów/Dostawców współpracujących z Serwisem, jest dostępne bez ograniczeń.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Usługodawcy w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Usługodawcę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
 • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy Producentom schodów, którzy współpracują z portalem GetStairs oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają obsługę formularza konatktowego, wspomagają obsługę użytkowników GetStairs, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas, w którym pośredniczymy pomiędzy Tobą, a  Producentami/Dostawcami współpracujących z Serwisem, a także po zakończeniu pośrednictwa w celach:

 • weryfikacji czy pomiędzy Użytownikiem Serwisu a Producentami/Dostawcami, którego schody zostały umieszczone w Serwisie doszło do zawarcia umowy
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania usługi pośrednictwa.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres świadczenia usług pośrednictwa lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Profilowanie danych osobowych przez GetStairs.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji.